Health insurance

ประกันนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนโรงเรียนสอนภาษา และนักศึกษาปริญญาเอกที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
เริ่มต้น €29.00 – €38.00 รายเดือน
 • ยืนยันภายใน 24 ชม.
 • ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า
 • ยกเลิกฟรี
 • ให้เอกสารการประกันสุขภาพสำหรับการยื่นขอวีซ่า
 • การประกันภัยความรับผิด
 • ประกันสุขภาพกับ Care Concept
 • ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาลทั้ง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องยาและอุปกรณ์ทำแผล
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือและการรักษาฟื้นฟูทางการแพทย์
 • ดูแลค่าใช้จ่ายการส่งตัวผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
 • คุ้มยิ่งกว่า! ครอบคลุมการรักษาฟัน,การอุดฟันและฟันปลอม
 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (เฉพาะลูกค้าจาก Easy to Germany เท่านั้น)
ประกันสุขภาพกับ Care Concept